Home arrow Tourism arrow Photos
                       Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
JA slide show
10 Mars 2008 PDF Print E-mail
No translation

Sot, me datë 10.03.2008, ora 9 00 , ne Këshillin e Qarkut Shkodër,  u  organizua Mbledhja

e Komitetit të Vlerësimit të Nevojave të Shëbimeve, me teme: “Një paraqitje e shërbimeve sociale në Qarkun e Shkodrës, probleme dhe prespektiva e sigurimit të procesit të vlerësimit dhe raportimit të tyre për garantimin e procesit”.

 Ishin të pranishëm  anëtarët e këtij Komiteti:Gjovalin KOLOMBI, Kryetar i Këshillit të Qarkut, Afrida Domnori Qarku Shkodër, Mirela Shiroka e ZRSHS, Atrida Ferketi Drejtore DAR, Shkodër Burim Gjyli Drejtor Dr. Shëndetësore, Kastriot Faci OJF The Door, Ritvan Troshani  Nënkryetar i Bashkisë Shkodër, Anila Dushi përfaqesuese e Medias, Donika Selimi OJF “ Dimension Human”, M.Banda përfaqësuese e OJF Silvana Vighali.Sipas agjendës , fjala e hapjes u mbajt nga z. Gjovalin KOLOMBI, Kryetar i Këshillit të Qarkut, i cili foli për rolin dhe rëndësinë e këtij Komiteti duke vënë në dukje faktin se duhet të përcaktohen më saktë detyrat dhe përgjegjësitë e këtij Komiteti. Afrida Domnori bëri një paraqitje të detajuar te shërbimeve sociale ne Qarkun e Shkodrës, grupeve në nevojë, probleme dhe perspektiva të sigurimit te procesit te vlerësimit dhe raportimit të tyre për garantimin e procesit.Nga analiza e të dhënave rezulton se:  nuk respektohen afatet ligjore procedural në dorëzimin e të dhënave, pyetësorët dhe modularët plotësohen gabim, njësite vendore nuk kanë strukturat dhe aftësitë profesionale për të identifikuar dhe plotësuar të dhënat.Nënkryetari i Bashkisë, Shkodër, Ridvan Troshani shprehu vlerësimet për punën e bërë, dhe gatishmëri për një bashkëpunim të ngushtë për realizimin e detyrave që ka ky Komitet, por vuri në dukje që disa nga të  dhënat  në lidhje me disa kategori të personave në nevojë,  nuk paraqesin realitetin. Ky problem u evidentua edhe nga Znj. Afrida Ferketi Drejtore e DAR Shkodër, e cila deklaroi se shifrat e kategorisë “Fëmijë që kanë braktisur shkollën” nuk janë të sakta sipas informacionit që disponon kjo Drejtori, sepse në këtë kategori duhet të përfshihen vetëm fëmijët që kanë braktisur arsimin e detyruar “9 vjeçar”. Mori përsipër verifikimin e këtyre të dhënave me anë të strukturave të kësaj drejtorie.Kastriot Faci përfaqësues  i OJF “ The Door”, shprehu vlerësimin për punën si një hap pozitiv në identifikimin dhe vlerësimin e problemeve sociale duke theksuar faktin se shërbimet sociale duhet të shtrihen më shumë në zonat rurale ku dhe këto probleme janë më të shumta.Pas diskutimeve nga anëtarët u ra dakord në parim që:Mbledhja e Komitetit të mblidhet  çdo dy muaj. Hartimi i strategjisë për shërbimet sociale në Qark. Ky Komitet të delegojë një ekip kontrolli për verifikimin në terren të  dhënave duke  identifikuar Komunat që kanë probleme në paraqitjen e të dhënave.