Home arrow Notices arrow Njoftim për vende të lira pune
NJOFTIM
9959449949494949
                       Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
President of R.C.
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
Investments in the Region
realized_investiments2
running_investiments2
Tourism
JA slide show
Njoftim për vende të lira pune PDF Print E-mail
No translation

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I  QARKUT

SHKODËR

L. Vasil Shanto, Rr.13 Dhjetori Shkodër - Shqipëri

Tel/Fax: 355 224 2741 This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Këshilli i Qarkut Shkodër shpall konkursin për vende të lira pune:

 

 

I. Specialist i lartë i gjuhës dhe kulturës italiane.

Sektori i programim zhvillimit dhe turizmit, Drejtoria e programimit dhe zhvillimit rajonal

 

II. Specialist i lartë i gjuhës dhe kulturës gjermane

Sektori i programim zhvillimit dhe turizmit, Drejtoria e programimit dhe zhvillimit rajonal

 

III. Specialist i lartë, jurist
Pergjegjes sektori i urbanistikës ligjore, Drejtoria e Urbanistikës

 

IV. Specialist i lartë i gjuhës dhe kulturës angleze
Zyra e marrëdhënieve me jashtë

 

V.  Specialist i lartë, jurist
Përgjegjës sektori i shërbimeve sociale, arsimit dhe shëndetësisë, , Drejtoria e Shërbimeve

VI. Specialist i lart, financier
 P
ërgjegjës sektori i financës, , Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

VII. Kryeinspektor i inspektoriatit ndërtimor e urbanistik

 Sektori INU, Drejtoria e Urbanistikës

 

VIII. Specialist i larte jurist

 Sektori i Statistikes dhe koordinimit

 

IX. Drejtor i Drejtorisë së prokurimeve (specialist i larte jurist)

 Drejtoria e prokurimeve publike

 

PARAQITJA E DOKUMENTAVE

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 10.04.2009 pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Juridike dhe e Teknikës Informatike të Këshillit të Qarkut Shkodër këto dokumente:

 

1)    Kërkesë për aplikim

2)    Curriculum Vitae (CV)

3)    Çertifikatë familjare dhe personale

4)    Fotokopje e diplomës dhe listës së notave e noterizuar

5)    Librezë e punës

6)    Çertifikatë kualifikimi të gjuhëve të huaja dhe të kompjuterit

7)    Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit

8)    Dëshmi të gjendjes gjyqësore dhe shëndetësore

 

 

KONKURIMI

 

Konkurrimi është i hapur për kandidatet sipas procedurave te pranimit ne shërbimin civil.
Pas verifikimit paraprak me datë 14.04.2009 do të bëhet shpallja e listës së konkurrenteve që do të vazhdojnë më tej konkurrimin si dhe data kur do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista me gojë.

 

Konkurrimi do të zhvillohet mbi njohuritë në:

          Fushën e specialitetit dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara për vendin e lirë. Kushtetutën e R. Shqipërisë. Ligjin nr. 8652 datë 31/07/2000 "Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore", ligji 8485 datë 12/05/1999 "Kodi i Procedurave Administrative te R. Shqipërisë, ligji nr. 8549 datë 11/11/1999 "Status i nënpunësit civil", ligji nr. 9131 date 8/09/2003 "Për rregullat e etikës në administratën publike"

Për tu njohur me kerkesat e plota, që duhet të plotësojë kandidati për secilin nga vendet e punës të sipërpërmendura, me detyrat që duhet të kryej në njërin nga pozicionet e mësipërme, me procedurat e konkurimit si dhe me përmbajtjen e programeve për konkurim, mund të kontaktoni me Drejtorinë e Burimeve njerëzore pranë këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 

Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër
Gjovalin KOLOMBI