Home
NJOFTIM
9959449949494949
                      Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
President of R.C.
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
JA slide show
Shkodër me 08.04.2009 PDF Print E-mail
No translation

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

 

 

Autoriteti Kontraktor  (adresa, nr. tel) : Këshilli i Qarkut Shkodër, Rruga"13 Dhjetori", Godina e Prefekturës Shkodër, Tel/Fax 022/242741.

 

 Lloji i Proçedures se Prokurimit :  Punë "Procedure e Hapur", prokurim elektronik.

 

Objekti i Prokurimit:  "Rikonstruksion Mure Mbajtës Lotaj Dukagjin".

 

Fondi Limit :    4.802.467 (katër milion e tetëqind e dy mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Këshillit të Qarkut Shkdoër (Fond i pakushtëzuar për vitin 2009).

 

Vlera e shpallur fituese : 3.378.859 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.

 

Data e zhvillimit  te tenderit:  05.03.2009, ora 1100, Këshilli i Qarkut Shkodër.

 

Operatori ekonomik i shpallur fitues, adresa, Nipti :  "NIKA" sh.p.k. Shtëpia e Oficerëve  Shkodër, NIPT  J 76705047 U

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

 

                                                                           Gjovalin KOLOMBI

 

 

 

 

 

 

Shtojca 7

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I  QARKUT

SHKODËR

L. Vasil Shanto, Rr.13 Dhjetori Shkodër - Shqipëri

Tel/Fax: 355 224 2741 This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

           

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

 

 

Ref. 353.00                                                                                      Shkodër me 08.04.2009


 

Për : "NIKA" sh.p.k. "Shtëpia e Oficerëve  Shkodër", NIPT  J 76705047 U

 

Procedura e prokurimit: REF-02-28-01-2009, Punë "Procedure e Hapur", prokurim elektronik.

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Rikonstruksion i mureve mbajtës të segmentit rrugor  Mali i Shoshit km 56.5, në Lotaj, Komuna Shosh, me fond limit  4802674 (katër milion e tetëqind e dy mijë e gjashtëqind e shtatë dhjetë e katër) lekë pa tvsh, të vëna në dizpozicion nga buxheti (fond i pakushtëzuar për vitin 2009)

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike ______________

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vlerat perkatëse të ofruara:

 

1. "NIKA" sh.p.k.                                                                            J 76705047 U

  Emri i plotë i shoqërisë                                                                    numri i NIPT-it                        

Vlera   3.378.859 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh

(me numra dhe fjale)

 

 

2. "Blinishta" sh.p.k.                                                             K 16513001 T

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it                        

Vlera  3.545.672 ( tre milion e pesëqind e katërdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjale)

 

3. "Konstruksion 04"  sh.p.k                                                K 66805002 B

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it

Vlera  3.832.260 (tre milion e tetëqind e tridhjetë e dy mjë e dyqind e gjashtëdhjetë)

lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjale)

 

4. "Miki Konstruksion" sh.p.k                                             J 68212707 L

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it

Vlera 3.863.324 (tre milion e tetëqind e gjashtë e tre mijë e treqind e njëzet e katër)

 lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjale)

 

5. "GJOLAJ"  shpk                                                                J 66703082 U

Emri i plotë i shoqërisë                                                             numri i NIPT-it

Vlera: 3.880.072 (tre milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë e shatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh

(me numra dhe fjale)

 

 

6. "Kulla" sh.p.k..                                                                            K 07011004 T

Emri i plotë i shoqërisë                                                                      numri i NIPT-it

Vlera 4.744.942 ( katër milion e shtatëqind e katërdhjetë e katër mijë e nëntëqind e katërdhjetë e dy) lekë pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 

 1. "Rroku Guest" sh.p.k.                                                K 87921701 H

            Emri i plotë i shoqërisë                                                 numri i NIPT-it

 

 1. "Kontakt " sh.p.k.                                                       J 92108006 V

           Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it

                       

 1. "Pisha Sh" sh.p.k.                                                      J  67117040 H

       Emri i plotë i shoqërisë                                                numri i NIPT-it         

 

 1. "Thanza" sh.p.k.                                                       K 07011001 S

       Emri i plotë i shoqërisë                                                numri i NIPT-it

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

"Rroku Guest" sh.p.k.

"Rroku Guest" sh.p.k. ka mangësi në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar në mënyrë elektronike. Bazuar në VKM nr.46, datë 21.01.2009"Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.1, datë 10.01.2007"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë , punët e ngjashme plotësohen nga anëtari që ka përqindjen më të madhe në bashkim.Anëtari tjetër në bashkim duhet të paraqesë kontratë të ngjashme në raport me përqindjen e pjesmarrjes së tyre, që në këtë rast është 49% përqindja e angazhimit dhe "Rroku Guest" nuk ka dorëzuar në raport me perqindjen e fitimit asnjë kontratë të ngjashme.Gjithashtu "Rroku Guest" sh.p.k. nuk ka dorëzuar Çertifikatën e Rregjistrimit në organin tatimor, Vendimin e Gjykatës për rregjistrimin e personit juridik, si dhe dokument për pagesën e taksës vendore.

 

 "Kontakt" shpk.

 • Nuk është dorëzuar asnjë bilanc i vërtetuar, për të vërtetuar me dokument kapacitetin ekonomiko financiar të kësaj frme.
 • Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik të firmës "Kontakt" sh.p.k.  rezulton se kjo firmë  nuk ka dorëzuar në mënyrë elektronike dokumentacionin per kontratat e ngjashme, megjithëse ka deklaruar një CV  shumë të pasur, nuk ka vërtetuar me dokumente juridike kapacitetin e saj teknik.
 • Nuk është dorëzuar deklarata se makineritë dhe pajisjet  nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.
 • Nuk ka paraqitur liçencen e re sipas rregullores se miratuar, me  VKM nr.42, datë 16.01.2008"Për miratimin e rregullores për kriteret, proçedurat e dhënies së liçancave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", kërkesë e cila është përcaktuar qartë nga autoriteti kontraktor në shtojcën 5 "Kriteret e veçanta të kualifikimit".
 • Nuk është dorëzuar dokument per pagesën e taksës lokale.

 

"Pisha" sh.p.k.

 • Bazuar në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, si dhe në pikën 4/ç të Kreut V "Hapja dhe vlerësimi i ofertave"ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shuma absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës ekonomike të ofruar. Vlera e ofertës totale të firmës Pisha sh.p.k. është deklaruar gabim(shtojca 2) dhe gabimi konsiston në masën 3%(është hequr fondi rezervë),  ky gabim është përsëritur edhe tek shtojca 3 "Formulari i çmimit total të ofertës".
 • Deklarata për mosangazhimin e makinerive të deklaruara në kontrata të tjera, nuk është dorëzuar në mënyrë elektronike datën e hapjes së ofertave, megjithëse me mesazh elektronik  është dorëzuar ky dokument me datë 15.03.2009.
 • Taksa lokale është e vitit 2007 në komunën Shllak, në qytetin Shkodër datë 12.03.2008, ndërkohë bazuar në të dhënat e ekstraktit historik të rregjistrit tregtar,  adresa e kësaj shoqërie është  në Komunën Velipojë"Pulaj".

 

"Thanza" sh.p.k.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se shoqëria "Thanza" sh.p.k.

 • Nuk ka dorëzuar një nga elementet thelbësore të ofertës,  preventivin.
 • Gjithashtu Vërtetimi nga Zyra e Përmbarimit nuk është brenda afateve ligjore të kërkuara.

 

 

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "NIKA" sh.p.k. "Shtëpia e Oficerave" Shkodër, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  3.378.859 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, Rr.13 Dhjetori, në Drejt.Prokurimeve, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 58  të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.03.2009

 

Ankesa ka. Ankesa është paraqitur nga firma "Kulla" sh.p.k. dhe nga Fima "Blinishta" sh.p.k. me datë 27.03.2009

(nëse ka) Kanë  marrë përgjigje zyrtare të dy ankimuesit me  datë 31.03.2009.

* * *

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

 

                                                                            Gjovalin KOLOMBI