Home arrow Notices arrow 2010 - Rikonstruksion i Kanalit Vaditës i Fushës së Thethit
                       Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
President of R.C.
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
Investments in the Region
realized_investiments2
running_investiments2
Tourism
JA slide show
2010 - Rikonstruksion i Kanalit Vaditës i Fushës së Thethit PDF Print E-mail
No translation

                                                                                                                

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

 

 

Autoriteti Kontraktor  (adresa, nr. tel) :  Këshilli i Qarkut Shkodër, Rruga”13 Dhjetori”,  Tel/Fax 022/242741.

 

 Lloji i Proçedures se Prokurimit :  Punë “Proçedurë e hapur”, prokurim elektronik.

 

Objekti i Prokurimit: “Rikonstruksion i Kanalit Vaditës i Fushës së Thethit”

 

Fondi Limit: 3053324 (tre milion e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e njëzet e katër) lekë pa tvsh.

 

Vlera e shpallur fituese:  2099500 (dy milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh.

 

 

Data e zhvillimit  te tenderit:  18.06.2010, Ora:1100, Këshilli i Qarkut Shkodër.

 

Operatori ekonomik i shpallur fitues, adresa, Nipti :  “KONSTRUKSION 04” Sh.P.K. Komuna Rrethina, Hot i Ri, Shkodër, NIPT  K66805002B

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

 

                                                                           Gjovalin KOLOMBI