Home arrow Notices arrow 2010 - Rikonstruksion i Kanalit Vaditës i Fushës së Thethit
NJOFTIM
9959449949494949
                       Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
President of R.C.
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
Investments in the Region
realized_investiments2
running_investiments2
Tourism
JA slide show
2010 - Rikonstruksion i Kanalit Vaditës i Fushës së Thethit PDF Print E-mail
No translation

                                                                                                                

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

 

 

Autoriteti Kontraktor  (adresa, nr. tel) :  Këshilli i Qarkut Shkodër, Rruga”13 Dhjetori”,  Tel/Fax 022/242741.

 

 Lloji i Proçedures se Prokurimit :  Punë “Proçedurë e hapur”, prokurim elektronik.

 

Objekti i Prokurimit: “Rikonstruksion i Kanalit Vaditës i Fushës së Thethit”

 

Fondi Limit: 3053324 (tre milion e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e njëzet e katër) lekë pa tvsh.

 

Vlera e shpallur fituese:  2099500 (dy milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh.

 

 

Data e zhvillimit  te tenderit:  18.06.2010, Ora:1100, Këshilli i Qarkut Shkodër.

 

Operatori ekonomik i shpallur fitues, adresa, Nipti :  “KONSTRUKSION 04” Sh.P.K. Komuna Rrethina, Hot i Ri, Shkodër, NIPT  K66805002B

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

 

                                                                           Gjovalin KOLOMBI