NJOFTIM
9959449949494949
                       Italian
Main Menu
Home
Region of Shkodra
President of R.C.
Regional Council
Administration
Strategy
Tourism
Environment
NGO
Notices
Other links
Gallery
RDP
Web GIS Albania
logo_wga
JA slide show
Kryesia PDF Print E-mail
No translation
V E N D I M
           
 Nr.  36  datë  30.09.2011
 
“Për zgjedhjen e Antarve të kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër”
 
 
     Në mbështetje të nenit 51, 54 pika c të ligjit nr.8652 datë  31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, si dhe të Udhëzimit nr. 254/1 datë 10.08.2011 ”Për konstituimin e Këshillit të Qarkut”, Antart e Këshillit të Qarkut Shkodër të thirrur në mbledhjen e parë për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër nga Kryetari i Bashkisë Shkodër z.Lorenc Luka, pas verifikimit dhe vertetimit të mandateve, me propozimin e një grupi këshilltarësh dhe në përfundim të proçesit të votimit;
 
 
                                                             V E N D O S I ;
 
 
1.      Zgjedhjen e kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër për mandatin e ri 2011 e në vazhdim sipas përbërjes së mëposhtme:
·         Maxhid   Cungu
·         Pjerin      Spathari
·         Ferit        Ringaj
·         Lorenc    Luka
·         Faz         Shabaj
·         Gjon       Marku
·         Zef         Hila
·         Edip       Shiroka
·         Namik    Kamberi
·         Rrok       Dodaj
·         Ferdi      Sterkaj
 
2.      Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër..
 
3.      Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
 
KRYETARI
Maxhid  CUNGU