Legal basis

Legal-Basis

ชาวแอลเบเนียมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงประวัติศาสตร์ภายในประเทศ มีความรับผิดต่ออนาคตและศรัทธาในพระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันทางศาสนาและความอดทน รัฐบาลแอลเบเนียมุ่งมั่นที่จะสร้างรัฐทางสังคมและประชาธิปไตยโดยยึดหลักนิติรัฐรวมถึงรับประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ด้วยคำมั่นสัญญาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของมนุษย์รวมทั้งความมั่งคั่งของทั้งประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีความสามัคคีของวัฒนธรรมและความเป็นปึกแผ่นทางสังคม พร้อมความปรารถนาอันยาวนานนับศตวรรษของชาวแอลเบเนียเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความสามัคคีในระดับชาติ สำหรับแอลเบเนียมีกฎหมายที่คล้ายคลึงกับหลายประเทศประชาธิปไตยคือ มีการเลือกตั้งและประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศ

สิทธิขั้นพื้นฐาน เสรีภาพและหน้าที่ตามที่บัญญัติ

1.สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพมีผลต่อพลเมืองชาวแอลเบเนียและยังมีผลบังคับใช้สำหรับชาวต่างชาติรวมถึงคนไร้สัญชาติในดินแดนของสาธารณรัฐแอลเบเนียยกเว้นกรณีที่รัฐธรรมนูญมีเฉพาะการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยเฉพาะที่มีสัญชาติแอลเบเนีย
2.สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพได้รับการพิจารณาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับนิติบุคคลตราบเท่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไป ตามหลักบุคคล สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
โดยที่สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่สามารถแบ่งแยกไม่ได้ ไม่อาจเพิกถอนได้และตั้งอยู่บนพื้นฐานคำสั่งทางกฎหมายทั้งหมด นอกจากนี้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐและผู้ทำหน้าที่ของรัฐ ทุกคนสามารถเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของรัฐ

เสรีภาพในจิตสำนึกและศาสนา

ทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกหรือเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อของตนเอง โดยการนับถือศาสนาการศึกษาการปฏิบัติหรือการปฏิบัติพิธีกรรมสามารถทำได้ ซึ่งมิได้มีใครถูกบังคับหรือห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการชุมชนศาสนาหรือการปฏิบัติตนหรือเพื่อสร้างความเชื่อหรือความศรัทธาต่อสาธารณชน

Legal Basis

การจำกัดเสรีภาพทำได้ดังนี้

เสรีภาพของบุคคลหนึ่งคนอาจถูกพรากไปได้เว้นแต่ในกรณีและตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งเสรีภาพของบุคคลไม่อาจ จำกัด ได้เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
1.เมื่อได้รับโทษจำคุกโดยอำนาจศาล
2.สำหรับการไม่ปฏิบัติกฎหมาย คำสั่งศาล หรือมีภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย
3. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าตนได้กระทำความผิดทางอาญาหรือป้องกันการหลบหนีได้
4.สำหรับการดูแลผู้เยาว์เพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
5. เมื่อเป็นผู้พิการทางสมองที่ไร้ความสามารถหรืออันตรายต่อสังคม
6.สำหรับการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ชายแดนของรัฐหรือในกรณีที่มีการเนรเทศหรือส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎหมายในประเทศแอลเบเนีย ยังไม่นับรวมกฎหมายเกี่ยวกับด้านการค้า การนำสินค้าเข้าประเทศ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศรวมถึงการขอวีซ่าสามารถดูได้ที่ ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว